top of page
Skjermbilde 2023-05-16 kl. 12.15.41.png

BÆREKRAFTIG ENTREPRENØRSKAP

Bærekraft står sentralt i alle ledd av vår virksomhet. Hver eneste dag jobber vi aktivt for å skape grønne og bærekraftige løsninger for morgendagen – samtidig som vi ivaretar miljøet og omgivelsene som omgir oss i dag. Vi satser bevisst på en maskinpark med ledende miljøteknologi. Det bidrar til at vi på best mulig måte ivaretar dagens krav til bærekraft innen klima, miljø, HMS og øvrige ledd av virksomheten.

ÅPENHETSLOVEN

Repstad konsern er opptatt av høy etisk standard i alle våre selskaper og alle våre innkjøp. 

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. For vår virksomhet er det særlig leveranser av varer og tjenester til våre prosjekter som representerer fare for brudd på disse bestemmelsene.  

Dersom man skal være leverandør til våre selskaper, må man oppfylle våre kontraktskrav når det gjelder HMS, miljø, seriøsitet, kvalitet og samfunnsansvar. 

Våre leverandører skal gjøre seg kjent med og forholde seg til selskapenes etiske prinsipper. Disse dekker etikk, antikorrupsjon, HMS, miljø, og vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter. Leverandører skal fremme disse prinsippene og kontraktsfeste disse nedover i verdikjeden. 

Våre selskaper foretar aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til blant annet seriøsitet, lønns og arbeidsforhold når vi kartlegger våre verdikjeder, basert på den virksomheten som skjer i det enkelte selskapet. Dette for å avdekke om det er grunnlag for oss til å undersøke enkelte leverandører nærmere før vi inngår nye kontrakter. Denne kartleggingen gir oss samtidig grunnlag for å kunne si noe om hvilke områder vi anser å representere risiko for brudd på seriøsitetsbestemmelsene eller vårt etiske regelverk, og om det er grunnlag for oss til å iverksette spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen. 

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på knut.knutsen@repstad.no 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Repstad Anlegg tar sikkerhet på alvor og har et gjennomarbeidet HMS-, miljø- og kvalitetssystem. Vi har gode og tydelige sikkerhetsrutiner som benyttes i alle ledd av virksomheten, fra prosjektering til prosjektgjennomføringen. Systemene er prosjekttilpasset hvert enkelt anlegg for å kunne levere best mulig HMS, kvalitet og fremdrift. 

ARBEIDSMILJØ

Arbeidsglede er viktig både for livskvaliteten til hver enkelt medarbeidere samt for kvaliteten på arbeidet som utføres. Vi ønsker å ivareta medarbeiderne våre på best mulig måte, blant annet ved å tilrettelegge for trivsel i et godt psykososialt arbeidsmiljø. Vi jobber også aktivt med forebyggende helsearbeid, blant annet i form av kunnskap og informasjon om hvordan de ansatte selv kan bidra til å hindre jobbrelaterte helseskader. Vi har gode verktøy som hjelper oss med å identifisere helserisiko på arbeidsplassen, noe som igjen bidrar til lavere sykefravær. Vi jobber også forebyggende gjennom bedriftshelsetjenesten i form av jevnlige helseundersøkelser og tilpasset oppfølging ved sykefravær. 

KLIMA OG MILJØ

Vi driver innen en bransje som potensielt har stor påvirkning på miljøet. Hver eneste dag jobber vi strategisk og målrettet for at alle våre prosjekter gjennomføres uten skader på personell, miljø eller utstyr. Vi legger til rette for miljøvennlig drift på byggeplassen, blant annet gjennom forskriftsmessig resirkulering og gjenbruk av materialer, fokus på grønne og energieffektive løsninger for å redusere utslipp av blant annet klimagasser. 

Leif Hodnemyr Transport AS anerkjenner, at vår bedrift har implikasjoner på det ytre miljø gjennom både egen aktivitet samt indirekte via våre samarbeidspartnere. Vi tar et ansvar for det ytre miljøet som skal være forpliktende for vår virksomhet, og dette skal integreres i det daglige arbeidet.

 

Som en av Sørlandets største transportvirksomheter jobber vi med å gjøre vår virksomhet mer miljøtilpasset. Samfunnet, kundene og ansatte forventer økt innsats for vern av miljøet. Vi arbeider for å redusere miljøpåvirkningen og øke miljøeffekten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og reduserer ressursforbruk, utslipp og avfall. Den største miljøutfordringen i selskapet er relatert til transport som er vårt hovedprodukt.

  • Vi skal ha et etablert, integrert og fungerende HMS-system i vårt daglige virke.

  • Vi skal forplikte oss til en kontinuerlig forbedring av miljøforholdene.

  • Vi skal aktivt påvirke våre samarbeidspartnere til å foreta valg som fremmer miljøet.

  • Vi skal ha et fokus på å stadig oppdatere vår bil- og maskinpark for å redusere utslipp.

Alle ansatte i selskapet er forpliktet av vår miljøprofil.

bottom of page